Ētikas kodekss

Profesionālās ētikas principu ievērošana nozīmē kompetenci, godīgu uzņēmējdarbību, labās prakses ievērošanu savā uzņēmējdarbībā un godprātīgu izturēšanos pret saviem klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem. Par šo principu neievērošanu Asociācijas biedri var tikt brīdināti, kā arī uz laiku vai pilnīgi izslēgti no Asociācijas.

 1. Biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija” (turpmāk tekstā – Asociācija) ir profesionāla sabiedriska organizācija, kuras mērķi ir:
  1. Latvijas aviācijas nozares vērtību ķēdes stiprināšana un saistīto uzņēmumu konkurētspējas atbalsts vietējā un starptautiskajā tirgū.
  2. Aviācijas nozares cilvēkresursu attīstība.
  3. Nozares uzņēmumu iesaiste nacionālās plānošanas procesos.
 2. Mūsu vērtības ir:
  1. Zināšanas. Aviācijas nozares izaugsme Latvijā ir balstīta uz tās dalībnieku zināšanām un kompetenci. Vienīgi profesionāli un motivēti darbinieki ir spējīgi veidot lielāku pievienoto vērtību nozares uzņēmumiem.
  2. Sadarbība. Sinerģija, viedokļu apmaiņa un kopīgu projektu realizācija ir būtisks priekšnosacījums konkurētspējas priekšrocības veidošanai.
  3. Plānošana. Uzņēmējiem pašiem ir jānosaka savas nozares attīstības stratēģija un prioritātes. Pārdomāts un profesionāli noformulēts nozares speciālistu viedoklis ir svarīgs priekšnoteikums aviācijas nozares plānošanas procesu uzlabošanai.
 3. Asociācijas biedri:
  1. darbojas ar aviāciju saistītā nozarē un ir spējīgi pamatot savu nolūku kļūt par Asociācijas biedru;
  2. ir gatavi iesaistīties Asociācijas darbībās gan ar saviem darbinieku resursiem, gan ar finansiālu atbalstu;
  3. iesaistās asociācijas darbos, piedalās darba grupu sanāksmēs, ir gatavi paust savu viedokli par nozares aktualitātēm;
  4. apzinās savu atbildību ilgtspējīgas ekonomiskās, sociālās un fiziskās vides veidošanā. Tai skaitā, veic darbības lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;
  5. organizē savu darbību, lai darītu godu un nestu labumu kā savam uzņēmumam, tā Asociācijai un Latvijai kopumā;
  6. sniedz savlaicīgu un patiesu informāciju par savu darbību;
  7. respektē kolēģu profesionālo viedokli un nenoniecina viņu darbību. Tai skaitā, ļaunprātīgi neiejaucas citu personu vai organizāciju darbā;
  8. respektē un ievēro visus Latvijas Republikā un starptautiski spēkā esošos normatīvos aktus (likumus, noteikumus, tehniskos noteikumus, pieņemtos standartus, normas un kodeksus), vai citas līdzvērtīgas prasības, kas saistošas civilās aviācijas darbībām;
  9. nepieļauj korupciju un ietekmēšanu ar draudiem vai uzpirkšanu, lai radītu priekšrocības savai darbībai, tādējādi nodarot kaitējumu citam tirgus dalībniekam;
  10. uzņemas pilnu atbildību par ikvienu aktivitāti, kuras reklāmai tiek izmantota Asociācijas zīme vai nosaukums;
  11. neizmanto vai neatdarina citu tirgus dalībnieku likumīgi lietotus nosaukumus, preču vai atšķirības zīmes un citas pazīmes, ja tas var maldināt attiecībā uz tirgus dalībnieku identitāti;
  12. atbalsta savas profesijas nākotnes attīstību, tādēļ nepārtraukti tiecas paaugstināt savu profesionalitāti, darba efektivitāti un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
 4. Sūdzību un ētikas pārkāpumu izskatīšana:
  1. profesionālās ētikas pārkāpumi tiek izskatīti Asociācijas padomē un ar to saistītie lēmumi tiek ziņoti iesaistītajām pusēm
  2. ja atbilstoši Asociācijas statūtos noteiktajam, tiek pieņemts lēmums par Asociācijas biedra izslēgšanu, mēneša laikā pēc atbilstošā Asociācijas padomes lēmuma, valde sagatavoto un nosūtīta paziņojumu Asociācijas biedriem;
  3. asociācijas valde informē Asociācijas padomi un biedrus un citus nozares dalībniekus par negodīgiem uzņēmējiem, darba ņēmējiem un ļaunprātīgiem klientiem.