Statūti

 1. Biedrības nosaukums
  1. Biedrības nosaukums ir Biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija” (turpmāk – Biedrība).
  2. Biedrība starptautiskajās attiecībās lieto nosaukuma tulkojumu angļu valodā “Latvian Aviation Association” vai krievu valodā “Ассоциация Латвийской Авиации”.
 2. Biedrības mērķi
  Biedrības mērķi ir:

  1. Latvijas aviācijas nozares vērtību ķēdes stiprināšana un saistīto uzņēmumu konkurētspējas atbalsts vietējā un starptautiskajā tirgū, kas ietver cita starpā:
   1. informācijas apmaiņu par nozares aktualitātēm;
   2. kopīgu nozares pētījumu veikšanu ar nolūku iesaistīties nozares politikas veidošanā un aviācijas uzņēmēju interešu pārstāvniecībā valsts un pašvaldību iestādēs;
   3. kopīgas mārketinga aktivitātes starptautiskajos tirgos.
  2. Aviācijas nozares cilvēkresursu attīstība, kas ietver cita starpā:
   1. mācību programmu pielāgošanu nozares vajadzībām;
   2. speciālistu pieejamības uzlabošanu, izmantojot vietējos kompetenču resursus;
   3. sertifikācijas un kompetenču centru attīstību.
  3. Nozares uzņēmumu iesaiste nacionālās plānošanas procesos, kas ietver cita starpā:
   1. stratēģijas paplašināšanu uz visu aviācijas vērtību ķēdi;
   2. dialoga organizēšanu ar valsts pārvaldes uzņēmumiem un iestādēm;
   3. nozares viedokļa līderību.
 3. Biedrības darbības termiņš
  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
  1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības padome.
  2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem padome. Padomei pieteicēja pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  3. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to padomei.
  5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar padomes lēmumu, ja:
   1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus kavē biedra naudas samaksas termiņu;
   2. biedrs nepilda kopsapulces, padomes vai valdes lēmumus;
   3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
  6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 5. Biedru tiesības un pienākumi
  1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
   1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
   2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  2. Biedrības biedru pienākumi:
   1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, padomes un valdes lēmumus;
   2. regulāri maksāt biedra naudu;
   3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
  3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces, padomes vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 6. Biedrības struktūrvienības
  1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
  2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
 7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
  1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē ir izdodama rakstveidā.
  3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
  4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
  6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 8. Padome
  1. Biedrības pārvaldes institūcija ir padome, kas starplaikos starp biedru sapulcēm pārstāv biedru intereses un lemj par savā kompetencē esošajiem jautājumiem.
  2. Padome sastāv no 7 (septiņiem) padomes locekļiem, ko ievēl biedru sapulce uz 5 (piecu) gadu termiņu. Padomes locekļi no sava vidus ieceļ padomes priekšsēdētāju, kas vada Biedrības padomes darbu.
  3. Biedrības padome:
   1. pārrauga Biedrības valdes darbību;
   2. biedrības vārdā slēdz līgumu ar valdes locekli;
   3. apstiprina gada budžetu;
   4. lemj par biedru uzņemšanu;
   5. ievēl revidentu;
   6. nosaka valdes locekļa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību;
   7. izveido komitejas un darba grupas atsevišķu jautājumu apspriešanai, problēmu pētīšanai un lēmumu sagatavošanai, apstiprina to sastāvu un darbības nolikumus;
   8. lemj par atsevišķu komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu izveidošanu, par to reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī izlemj jautājumus par Biedrības dalību komercsabiedrībās vai nevalstiskās organizācijās;
   9. izskata citus jautājumus, kas adresēti padomei.
  4. Padome ir lemttiesīga, ja padomes sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) padomes locekļi. Padomes lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.
  5. Padomes lēmumi var tikt pieņemti, aptaujājot Padomes locekļus rakstveidā Padomes darba reglamentā noteiktajā kārtībā.
  6. Padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.
  7. Padomes loceklis var jebkurā laikā iesniegt padomes priekšsēdētājam vai padomei, ja padomes loceklis ir priekšsēdētājs, paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu.
  8. Ja Padomes loceklis ir atstājis amatu vai atcelts no amata, tiek organizētas jaunas padomes locekļa vēlēšanas.
 9. Valde
  1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes locekļa, ko ievēl biedru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu.
  2. Biedrības valde:
   1. vada un pārstāv Biedrību;
   2. sagatavo Biedrības gada budžeta projektu un virza to apstiprināšanai padomes sēdē;
   3. organizē un vada Biedrības darbu atbilstoši padomes apstiprinātam Biedrības gada budžetam;
   4. sagatavo un īsteno Biedrības attīstības stratēģiju, kā arī uzdevumus, kas noteikti ar biedru sapulces vai padomes lēmumiem;
   5. sasauc padomes sēdes un sagatavo priekšlikumus par padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem;
   6. sasauc biedru sapulces un sagatavo priekšlikumus par biedru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem;
   7. izvirza revidenta kandidātu, ko ievēl padome;
   8. izvirza padomei ieteikumu par biedru uzņemšanu;
   9. pārvalda Biedrības mantu un slēdz saimnieciskos līgumus;
   10. nodrošina normatīvajiem tiesību aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un gada pārskatu sagatavošanu.
  3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces vai padomes kompetencē.
  4. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
  5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, ko atbilstoši valdes locekļa pienākumu apjomam un Biedrības finansiālajam stāvoklim apstiprina padome.
  6. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai, paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu, vienlaicīgi nosūtot to arī padomes priekšsēdētājam.
  7. Ja Valdes loceklis ir atstājis amatu vai atcelts no amata, tiek organizētas jauna valdes locekļa vēlēšanas.
 10. Revidents
  1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl padome uz vienu gadu.
  2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības padomes vai valdes loceklis.
  3. Revidents:
   1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
   2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
   3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
   4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
  4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
 11. Biedru nauda
  1. Biedrības biedri vienu reizi gadā maksā biedru naudu, kuras apmēru nosaka atbilstoši sekojošiem kritērijiem:
   1. EUR 200 (divi simti eiro) apmērā, ja biedrs atbilst vismaz diviem no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:
    1. darbinieku skaits ir mazāks par 10;
    2. gada apgrozījums nepārsniedz EUR 2’000’000 (divi miljoni eiro);
    3. bilances kopsavilkums nepārsniedz EUR 2’000’000,00 (divi miljoni eiro);
   2. EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā, ja biedrs atbilst vismaz diviem no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:
    1. darbinieku skaits ir mazāks par 50;
    2. gada apgrozījums nepārsniedz EUR 10’000’000 (desmit miljoni eiro);
    3. bilances kopsavilkums nepārsniedz EUR 10’000’000 (desmit miljoni eiro);
   3. EUR 1’000 (viens tūkstotis eiro) apmērā, ja biedrs atbilst vismaz diviem no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:
    1. darbinieku skaits ir mazāks par 250;
    2. gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50’000’000 (piecdesmit miljoni eiro);
    3. bilances kopsavilkums nepārsniedz EUR 43’000’000 (četrdesmit trīs miljoni eiro);
   4. EUR 2’000 (divi tūkstoši eiro) apmērā, ja biedrs atbilst vismaz diviem no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:
    1. darbinieku skaits ir 250 vai lielāks;
    2. gada apgrozījums pārsniedz EUR 50’000’000 (piecdesmit miljoni eiro);
    3. bilances kopsavilkums pārsniedz EUR 43’000’000 (četrdesmit trīs miljoni eiro).
  2. Biedra naudas samaksa jāveic reizi kalendārajā gadā ne vēlāk kā 10 dienas pirms kārtējās biedru sapulces.