top of page

Lidostas “Rīga” ilgtspējas stratēģija2022. gada 4. augustā


Lidostas “Rīga” ilgtspējas stratēģija: samazināta ietekme uz vidi, atklāta pārvaldība un sociālā atbildība


Lidosta “Rīga” izstrādājusi uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju, kas paredz nākamo astoņu gadu laikā samazināt lidostas ietekmi uz vidi, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt iekļaujošu un drošu darba vidi, veicināt godīgu komercpraksi un stiprināt sadarbību ar vietējo kopienu.


“Izpratne un skaidrs rīcības plāns, kā vides, ekonomiskos, pārvaldības un sociālos ilgtspējas aspektus iedzīvināt ikdienas darba procesos, ir priekšnoteikums ikviena uzņēmuma attīstībai. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā, lidostas “Rīga” ilgtspējas stratēģijā esam izvirzījuši būtiskus nākotnes mērķus un gandrīz 200 aktivitātes ilgtspējīgai un atbildīgai uzņēmējdarbībai, infrastruktūras attīstībai un rūpēm par mūsu darbiniekiem. Mēs gribam veidot jaunas vērtības, arī ieguldot sabiedrības un vietējās kopienas labklājībā un aizsargājot apkārtējo vidi,” uzņēmuma ilgtspējas stratēģijas nepieciešamību skaidro lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.


Video par lidostas “Rīga” ilgtspējas stratēģiju pieejams šeit: https://ej.uz/RIXilgtspeja


Vide un ietekmes uz klimatu mazināšana

Lielāko daļu no ilgtspējas stratēģijā paredzētajiem uzdevumiem veido pasākumi lidostas ietekmes uz vidi mazināšanai. To skaitā ir gan saules paneļu parka izbūve un attīstība, pie kā darbs ir jau sācies, gan gaismekļu nomaiņa uz LED spuldzēm visās lidostas zonās. Lidostas autoparku – gan autobusus pasažieru pārvadāšanai, gan citu transportu – plānots pakāpeniski nomainīt uz CO2 neitrālām alternatīvām, vienlaikus izveidojot arī nepieciešamo uzlādes infrastruktūru. Tāpat ir jau uzsākti darbi lidostas veco, pagājušā gadsimta nogalē celto ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Paredzēti arī pasākumi to emisiju samazināšanai, kas saistītas ar lidostas darbību, bet nav tiešā lidostas kontrolē.


Ilgtspējas stratēģijā plānota arī lidostas ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošana, veicinot gan ūdens atkārtotu izmantošanu, gan ieviešot ilgtspējīgu pretapledošanas notekūdeņu attīrīšanas sistēmu.


Lidosta arī turpinās monitorēt gaisa kuģu emisiju iespējamo ietekmi uz mežu ekosistēmu, rūpēs par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu turpinās meža atjaunošanas projektu un aizsargājamo putnu sugu saglabāšanas un aizsardzības aktivitātes.


Pārvaldība un sociālie aspekti

Ētiska un atklāta pārvaldība, vides troksnis, vietējās kopienas un darbinieku iesaiste, kā arī lidostas sniegto pakalpojumu kvalitāte un pozitīva pasažieru pieredze ir galvenie darba virzieni lidostas pārvaldības un sociālās ilgtspējas veicināšanai. Tostarp stratēģija paredz turpināt apzināt vietējās pašvaldības vajadzības un lidostas iespēju palīdzēt; plānots veidot sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar kopienas vajadzībām un veicināt jaunuzņēmumu attīstību. Tāpat lidosta turpinās piedalīties dažādos izglītības projektos gan Mārupes novadā, gan sadarbojoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm.


Drošas un iekļaujošas darba vides nodrošināšanai lidostas ilgtspējas stratēģijā paredzētas atbalstīt darbinieku labbūtību, tai skaitā veicināt emocionālo un fizisko veselību, īpaši fokusējoties uz pareizu ergonomiku. Svarīgs aspekts ir arī atalgojuma politikas atbilstība situācijai darba tirgū.

Savukārt sadarbībā ar lidostas partneriem un lidostā strādājošiem uzņēmumiem lidosta ilgtspējas stratēģijā izvirzījusi uzdevumus veicināt godīgu komercpraksi, cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu visā lidostas piegādes ķēdē.


Attīstot no Rīgas sasniedzamo galamērķu klāstu, paredzēts arī turpināt darbu pie digitālo risinājumu attīstības, nodrošinot ērtus un modernus pakalpojumus pasažieru pieredzes uzlabošanai.


Ekonomiskie aspekti

Pieaugot galamērķu klāstam un attīstot lidostas teritorijas, būs iespēja gan veicināt jaunu uzņēmumu un pakalpojumu rašanos, gan paplašināt nodarbinātību tuvējās pašvaldībās. Ieguldījumu tautsaimniecībā sniegs arī lidostas sasniedzamība un multimodalitāte, attīstoties savienojumam ar “Rail Baltica”, uzlabojot veloinfrastruktūru un sadarbojoties ar transporta pakalpojumu sniedzējiem mazemisiju un bezemisiju transporta līdzekļu izmantošanā.


Lidostas Ilgtspējas stratēģija izstrādāta, veicot uzņēmuma ietekmes būtiskuma aspektu analīzi un iesaistot plašu ietekmes pušu un ekspertu loku. Izstrādes gaitā ņemtas vērā starptautiskās vadlīnijas lidostu ilgtspējas nodrošināšanai, un stratēģijā integrēti arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. Ilgtspējas stratēģijas mērķi un plānotie darbi ir sasaistīti ar citiem lidostas attīstības dokumentiem, kā arī nefinanšu ziņošanas standarta indikatoriem progresa novērtēšanai un komunikācijai ar ietekmes pusēm.


Lidosta “Rīga” kopš 2020. gada gatavo ikgadējo Ilgtspējas pārskatu, kas atspoguļo uzņēmuma sniegumu nozīmīgākajos ilgtspējas aspektos. Pārskati tiek gatavoti, ievērojot starptautisko “Global Reporting Initiative” (GRI) standartu, kas nodrošina harmonizētu, salīdzināmu un caurspīdīgu pieeju pārskatā iekļauto datu ieguvei un analīzei.


___________________________________________________________


Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā, lidosta “Rīga” attīsta ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties par darbiniekiem un apkārtējo vidi, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu. Pievienojoties iniciatīvai “Net Zero 2050”, lidosta “Rīga” ir apņēmusies sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050.gadam.


Papildu informācijai:

Laura Kulakova,

Komunikācijas vienības vadītāja,

55 views0 comments

Comments


bottom of page